Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Printer-friendly version

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde, kura darbojas kopš 1999.gada. Aģentūras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgā darba, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību..

 Aģentūrai ir vairāki darbības virzieni:

Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomās „Erasmus+ jaunatnes jomas projekti. Programma ilgst no 2014. līdz 2020. gadam. Tās ietvaros jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem un jaunatnes darbinieki var veidot un īstenot neformālās izglītības projektus, iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, kas būs aktuālas un noderīgas turpmākajā dzīvē. Jauniešiem ir iespēja īstenot jauniešu apmaiņas un strukturētā dialoga projektus, doties Eiropas Brīvprātīgajā darbā, veidot stratēģiskās partnerības projektus u.c.
Eiropas jaunatnes informācijas tīkls EURODESK sniedz kvalitatīvu informāciju jauniešiem un ar jaunatnes jomu saistītām personām, padomus un atbildes uz jautājumiem par mobilitātes iespējām Eiropā (http://www.eurodesk.eu). 

Annas Lindes fonda mērķis ir veicināt savstarpējo sapratni un starpkultūru dialogu starp Eiropas Savienības un Vidusjūras reģiona kultūrām, reliģijām un cilvēkiem. Tas darbojas 43 valstīs un Latvijas nacionālajā tīklā darbojas vairāk nekā 40 dalīborganizāciju. www.annaslindesfonds.lv

Latvijas-Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” īstenošana. Programmas ietvaros no 2011. līdz 2017.gadam plānots izveidot 17 pašvaldību multifunkcionālos jaunatnes iniciatīvu centrus, nodrošinot apmācības jauniešiem un jaunatnes darbā iesaistītām personām, kā arī izveidot metodiskos materiālus. Finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.
“PROTI un DARI” ir Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekts, kura mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā, kā arī veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra un Valsts izglītības attīstības aģentūra, vai nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Projektu īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar pašvaldībām vai to apvienībām. Projekts tiek īstenots no 2014.gada septembra līdz 2018.gada decembrim.
  Jaunatnes politikas valsts programma ir vērsta uz valsts, pašvaldību, jaunatnes organizāciju un biedrību, kas veic darbu ar jaunatni mērķtiecīgu sadarbību, lai radītu labvēlīgu vidi jauniešu pilnvērtīgai un vispusīgai attīstībai. Programmas ietvaros tiek piešķirts finansējums dažādu neformālās izglītības aktivitāšu īstenošanai.
 Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ aktivitāte eTwinning