6h kursi

Printer-friendly version

eTwinning Nacionālais atbalsta dienests izglītības darbiniekiem Latvijā piedāvā 3 veidu vienas dienas kursus:

 • „Ievads eTwinning” (eTwinning.net iespējas, projektu metode)
 • „Ievads projekta vadībā (eTwinning)" (projektu metode, projekta plānošanas soļi)
 • „eTwinning rīki starptautiskajos izglītības projektos” (padziļināti strādā ar eTwinning rīkiem)

Pēc kursa dalībnieki saņem apliecību  par pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveidi (A programma, 6h).

„Ievads eTwinning”

Kursa „Ievads eTwinning” programma veidota, lai skolotāji izprastu eTwinning būtību un iespējas mācību procesā, kā arī lai palīdzētu skolotājiem apgūt ikdienā nepieciešamās minimālās prasmes eTwinning projekta uzsākšanai. Kursa mērķis ir sekmēt skolotāju iesaistīšanos eTwinning un citos Eiropas Savienības izglītības satura projektos.
 
Kursa laikā tiek apgūtas šādas tēmas:
 • informācija par eTwinning
 • informācija www.etwinning.net un www.etwinning.lv mājas lapā. 
 • projektu metode izglītībā
 • eTwinning rīki (eTwinning.live)
 • eTwinning labās prakses piemēri
 • IKT rīki eTwinning projektos (praktiska darbošanās ar izvēlētiem tiešsaistes rīkiem)

„Ievads projekta vadībā (eTwinning)"

Kursa programma veidota, lai skolotāji izprastu izglītības projekta būtību un iespējas mācību procesā, kā arī lai palīdzētu skolotājiem apgūt ikdienā nepieciešamās minimālās prasmes eTwinning projekta uzsākšanai. Kursa mērķis ir veicināt pedagogu prasmes kvalitatīvu un mācību kontekstam atbilstošu starptautisku sadarbības projektu veidošanā. Šajā kursā skolotāji padziļināti strādā ar projektu metodi. 
 
Kursa laikā tiek apgūtas šādas tēmas:
 • informācija par eTwinning
 • Starptautiskie projekti izglītībā
 • Projekta idejas izvēle un partneru meklēšana
 • Projekta organizēšana
 • Kvalitatīvs starptautisks projekts
 • Projektu plānu prezentēšana

„eTwinning rīki starptautiskajos izglītības projektos”

Kursa „eTwinning rīki starptautiskajos izglītības projektos” programma veidota, lai skolotāji apgūtu prasmes izmantot eTwinning rīkus gan projekta sagatavošanas procesā, gan projekta gaitas un rezultātu atspoguļošanā, kā arī, lai palīdzētu skolotājiem apgūt eTwinning projekta realizācijā nepieciešamās IKT prasmes. Kursa mērķis ir veicināt skolotāju sekmīgu eTwinning un citu IKT rīku izmantošanu Eiropas Savienības izglītības projektos. Šajā kursā skolotāji padziļināti strādā ar eTwinning.net rīkiem.
 
Kursos katram skolotājam paredzēts:
 • Iepazīties ar eTwinning aktualitātēm.
 • Apgūt iemaņas darboties eTwinning.live (skolotāja privātajā vidē).
 • Apgūt iemaņas darboties projekta vidē TwinSapace.
 • Gūt ieskatu par citiem IKT veiksmīgai projekta īstenošanai un tā gaitas atspoguļošanai.
eTwinning kursi ir bezmaksas. Ja vēlaties savā izglītības iestādē organizēt kādus no mūsu piedāvātajiem eTwinning kursiem, sazinieties ar mūsu kolēģi Ingūnu Lipsku: 
 
Ingūna Lipska
 
Eiropas Savienības programmas projektu koordinatore
Programmas eTwinning izglītības eksperte
Tel: 67356254
E-pasts:
inguna.lipska[at]jaunatne.gov.lv
 
Tehniskās prasības kursu organizēšanai
 
Kursu satura apguvei ir nepieciešami datori ar platjoslas interneta pieslēgumu, visjaunākajām pārlūkprogrammām Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari vai Internet Explorer 8 (vai augstāka versija). Pilnīgai kursu materiālu apguvei ir jābūt nodrošinātam Java, Flash, Silverlight un Adobe Air atbalstam. Kursu norises vieta – vēlama datorklase ar darba vietu katram kursu dalībniekam, datora aprīkojums atbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem.